Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
 • ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
 • Bezúhonnosť v súlade s § 9 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zdravotná spôsobilosť v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 11 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzač spolu s prihláškou výberovej komisii predloží:

 • Plán rozvoja vzdelávacieho procesu školy na ďalších 5 rokov.
 • Návrh technických opatrení na zlepšenie výučbového procesu, budova, vybavenie.
 • Návrh výberových kritérií pre zápis detí, v rámci požiadaviek zákona.
 • Plán zavádzania informačných technológií do vzdelávacej praxe na škole.
 • Návrh testu školskej zrelosti pri zápise detí do 1. ročníka zameraný na  vnútornú a vonkajšiu pripravenosť dieťaťa.
 • Návrh postupov na podporu inklúzie.
 • Zoznam vypracovaných žiadostí o dotácie.
 • Návrh zapojenia školy do medzinárodných projektov.

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
 • Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a dokladu o absolvovaní prvej atestácie.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Profesijný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.
 • Implementácia inovačných trendov vo výchovno – vzdelávacom procese.
 • Znalosť cudzích jazykov.
 • Znalosť legislatívnych noriem v oblasti školstva.
 • Schopnosť prípraviť žiadosti o dotácie.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Marianke – s označením neotvárať“ do 18.06.2019 do 12,00 hod. na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Marianka

Posledná úprava: 24.05.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky