Bystrická NN, VO, Rozhlas a i

Späť

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou:
„Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice - časť 2.“ 

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

  Názov organizácie: Obec Marianka
  Sídlo organizácie: Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
  Meno priezvisko: Mgr. Pavel Aschenbrenner

  +421 901739852 pavel.aschenbrenner@ebiz.sk

 2. Predmet zákazky

  Stavebné práce
  „Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2.“ Špecifikácia predmetu zákazky: stavebné práce
  CPV: 45214210-5
  Predmet prác: Verejné osvetlenie, obecný rozhlas, domové prípojky NN a optika (viď. príloha č. 2b)

3. Predpokladaná hodnota zákazky 30 500,00 Euro bez DPH

4. Lehota na predloženie ponúk do 27.11.2020 10:00

5. Miesto predkladania ponúk

Do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky obec Marianka - projekt „Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2.“

Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli

 

https://www.ezakazky.sk/marianka/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=77591446&

 

 

Posledná úprava 20.11.2020