Voľby do orgánov samosprávy obcí

Späť

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutím č. 235/2021 Z.z. predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, volí sa starosta obce, ktoré sa budú konať 23. októbra 2021 t.j. v sobotu.

u r č u j e m volebné miestnosti : 

Volebný okrsok č. 1:    Marianka, Štúrova 1050/ 9, spoločenská sála

obec Marianka
Agátová 
Borinská
Budovateľská
Bystrická
Čerešňová
Družstevná
Javorová
Jelšová
Kamenná
Karpatská
Krátka
Lesná
Lipová
 

Volebný okrsok č. 2:    Marianka, Školská 363/32, sobášna miestnosť

Lúčna
Na Kracinách
Na Ovsisku
Na Tálkoch
Na Vinohradoch
Bad Bednárovým
Námestie
Partizánska
Pod Mlynom
Podhájska
Poľná
Potočná
Púpavová
Sedmokrásková
Slnečná
Stromová
Školská
Športová
Štúrova
Topoľová
Višňová
Vŕbová
Záhradná 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Miestna volebná komisia v Marianke zaregistrovala pre voľby starostu obce Marianka, ktoré sa budú konať 23. októbra 2021 nasledovných kandidátov:

 

Matúš Dubovský, JUDr., 38 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

Eugen Jeckel, Ing., 52 r., zastupujúci starosta, nezávislý kandidát.

                                                                                                                                                                                         

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí - na sobotu 23. októbra 2021. 

 

/files/obcan/uradna-tabula/volby/volby-do-organov-samospravy-obci.pdf

                                                                                                                                                                                                            

Oznámenie o počte obyvateľov s trvalým pobytom v obci ku dňu 10.06.2021

/files/obcan/uradna-tabula/volby/pocet-obyv-k-vyhlaseniu-volieb.pdf

                                                                                                                                                                                            

Termín na podanie kandidátnych listín pre kandidátov na starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí je do 24. augusta 2021 počas úradných hodín obecného úradu. 

V prípade podania kandidátnej listiny na posledný deň, 24. augusta 2021 po skončení úradných hodín, čas je stanovený  do 24:00 hod., treba  kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Ľubicu Pápayovú,  na t.č. 0902 905 764.

Bližšie informácie ako aj vzory tlačív kandidáta na starostu nájdete na linke:

https://www.minv.sk/?oso1822

 

 

Posledná úprava 13.09.2021