Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Vážení Mariančania,

ako sme Vás v minulosti informovali, obec Marianka je účastníkom niekoľkých súdnych sporov, výsledky ktorých môžu mať významný dopad na život obce. V záujme transparentnosti by somsi Vám preto dovolilpodať správu o stave týchto konaní a o krokoch, ktoré za účelom ochrany záujmov obce v súvislosti s tými konaniami podnikáme.

Prvá skupina súdnych sporov vznikla v súvislosti so zmluvou o poskytovaní právnej pomoci uzatvorenej medzi obcou Marianka a Advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. („AKJK“) v roku 2010. Na základe tejto zmluvy sa obec Marianka zaviazala platiť AKJK, okrem paušálnej odmeny za právne služby, i podielovú odmenu vo výške 20%z hodnoty každého sporu, ktorý AKJK vyhrá v mene obce.

Pre prípad omeškania s platbou sa tiež zmluvné strany dohodli na zaplatení neprimerane vysokej zmluvnej pokuty vo výške 1% za každý deň omeškania, t.j. 365% ročne.

Po tom, čo sa JUDr. Radovan Jurika, spoločník a konateľ AKJK, stal starostom obce Marianka, začali sa postupne ozývať hlasy, kritizujúce vysoké platby obce Marianka voči AKJK. Pod tlakom verejnosti, niektorých poslancov obecného zastupiteľstva a nadchádzajúcich komunálnych volieb sa preto AKJK a obec Marianka dohodli v roku 2013 na znížení podielovej odmeny z 20% na 10% prostredníctvom dohody o urovnaní. Táto dohoda o urovnanísa týkala šiestich súdnychsporov o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Taktiež za účelom stanovenia ceny nehnuteľností, ktoré boli predmetom týchto sporov, a teda za účelom výpočtu 10% podielovej odmeny AKJK obec Marianka, v tom čase stále pod vedením JUDr. Juriku, obstarala znalecký posudok, ktorý určil, že cena predmetných nehnuteľností nachádzajúcichsa v Marianke bola 109,32 resp. 127,54 eur/m2.

V dohode o urovnaní sa tiež obec Marianka a AKJKdohodli, že akékoľvek spory, ktoré sa týkajú tejto dohody bude riešiť rozhodcovský súd Parnose.

Po tom, čo sa JUDr. Jurika vzdal v roku 2015 funkcie starostu obce Marianka, AKJK zahájila práve na tomto rozhodcovskom súde Parnose konanie voči obci Marianka o zaplatenie sumy 134764,68 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05% p. a., a to z dôvodu údajnej neplatnosti dohody o urovnaní. Táto mala byť paradoxne, podľa argumentácie AKJK, neplatná kvôli konfliktu záujmov JUDr. Juriku, ktorý v čase jej uzatvorenia pôsobil súčasne ako starosta obce Marianka a aj ako spoločník AKJK. Druhým dôvodom neplatnosti malo byť, že dohoda o urovnaní nebola obcou zverejnená. Išlo tak o dôvody neplatnosti, ktoré boli celkom pod kontrolou JUDr. Juriku a ktoré sám spôsobil.

Rozhodcovský súd Parnose v krátkom čase a podľa názoru obce v hrubom rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky nariadil obci Marianka zaplatiť 134 764,68 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05% p. a. a trovami konania vo výške 11 158,92 €.

Keďže obec Marianka s takýmto rozhodnutím nesúhlasí a predmetnú sumu odmietla zaplatiť, obrátila sa na Okresný súd Bratislava V, aby zrušil rozhodnutie rozhodcovského súdu Parnose.

Súčasne obec Marianka zahájila ďalšie konanie voči AKJK na Okresnom súde Bratislava I, v rámci ktorého sa domáha zaplatenia sumy 151 286,36 € s príslušenstvom z titulu bezdôvodného obohatenia, na základe tvrdenia, že všetky zmluvy s AKJK sú neplatné, a teda zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si na ich základe poskytli. V prípade AKJK tak ide o všetky platby za právne služby v hodnote 151 286,36 €.

AKJK tiež neváhala a požiadala o začatie výkonu exekúcie na čiastku prisúdenú rozhodcovským súdom Parnose. Exekučné konanie stále prebieha, v dôsledku čoho má obec Marianka zablokované finančné prostriedky na účte vo výške 164 753,84 €.Táto exekúcia nám neumožňuje splniť podmienku na poberanie dotácií poskytovaných Európskou úniou a je prekážkou ďalšieho rozvoja obce.

AKJK si tiež nárokuje i na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% denne z dlžnej sumy. Za účelom jej vymoženia (zatiaľ len vo výške 13 476,46 €) iniciovala AKJK konanie na Okresnom súde Malacky. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorej sa AKJK môže domáhať, momentálne dosahuje sumu cca 1,6 milióna €.

Nakoľko suma, ktorú v prípade prehry týchto sporov bude musieť obec Marianka AKJK zaplatiť je nesmierne vysoká cca 1,8 milióna € a môže priviesť obec do nútenej správy, uzatvorila obec Marianka zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Squire Patton Boggs s.r.o., ktorá prevzala zastupovanie vo vyššie uvedených konaniach a podala v nich vyjadrenia.

Súčasne uzatvorila obec Marianka zmluvu s advokátskou kanceláriou Hagyari & Partners, s.r.o. na zastupovanie v exekučnom konaní a v prípadnom trestnom konaní.Zatiaľ podala advokátska kancelária Hagyari & Partners, s.r.o. jeden podnet na prešetrenie skutočností, či nedošlo zo strany autora vyššie spomínaného znaleckého posudkuku spáchaniu trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, a to s ohľadom na to, že práve na základe záverov tohto posudku bola vypočítaná odmena AKJK, od čoho sa môže odvíjať vznik ďalšej škody, ktorá môže byť obci spôsobená a tiež s ohľadom na podozrenie obce, že znalecký posudok môže obsahovať nepravdivé údaje, nakoľko vzhľadom na bežné ceny obdobných pozemkov v obci sa domnievame, že znalec v znaleckom posudku neprimerane nadhodnotil cenu za 1 m2pozemkov.

Za účelom zmierlivého vyriešenia tejto veci, sme tiež pozvali právnych zástupcov AKJK na osobné stretnutie, ktoré sme navrhli uskutočniť na začiatku septembra 2019.

Ďalšiu skupinu tvorí spor obce Marianka proti spoločnosti ASPAG, s.r.o., v ktorom sa obec Marianka zastúpená AKJK domáha určenia, že je vlastníkom významnej časti pozemkov nachádzajúcich sa v rámci športového areálu v Marianke. Bohužiaľ dňa 21. mája 2019 Krajský súd Bratislava rozhodol v neprospech obce Marianka. Keďže sú však tieto pozemky pre obec Marianka zásadného významu, obec Marianka požiadala advokátsku kanceláriu Squire Patton Boggs s.r.o., aby v tejto veci podala dovolanie. Dovolanie bolo podané dňa 13. augusta 2019 a rozhodovať o ňom bude Najvyšší súd Slovenskej republiky

O ďalšom vývoji vo vyššie spomenutých konaniach Vás budeme i naďalej informovať.

 

Posledná úprava: 28.08.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky