Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Milí Mariančania.

Nové obecné zastupiteľstvo chce vytvoriť víziu akou cestou sa má Marianka v najbližších rokoch rozvíjať. 

Určiť akým spôsobom a na čo použiť príjmy, ktoré obec má, označiť priority a stanoviť časový horizont realizácie.
Je to náročná úloha.
 V prvom kroku sme vytvorili dva zoznamy.


1) Plán na rok 2019 a 

2) Zoznam známych problémov, t.j. sumár nám známych podnetov a témy, ktoré v obci zaznievajú. 

 


V ďalších krokoch, aj na základe Vašich pripomienok, budeme vyberať zo zoznamu 2 do zoznamu 1 (Program), tie, na ktoré bude mať obec finančné, ľudské a technické zdroje. Finančné zdroje obce sú priamo úmerné počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. 

 

V nemalej miere ich ovplyvnia aj výsledky súdnych sporov. Prosíme vás, prezrite si uvedené návrhy a zámery.

Vaše nápady posielajte na adresu "podnety@marianka.sk" alebo ich doručte na obecný úrad. 

 

 

1. Plán na rok 2019

Zníženie hustoty zástavby

Minulé vedenie obce vydalo 

 • Stavebné povolenia na 3 bytové rodinné domy v lokalitách
  • Kraciny 1,8 ha- 17 pozemkov - min 15 RD x 3 byty = 45 bytov
  • Pod Ihriskom a Pod Gaštanomspolu 1,2 ha- 7 RD x 3 byty + 3 RD x 2 byty + 1 RD x 1 byt = 28 bytov
 • Dostavujú sa lokality
  • Vinohrady
  • Lúky II zhruba 2,4 ha- 6 RD x 3 RD = 18 bytov (4 ktoré sa ešte stavajú sú už skolaudované!)

Športová ulica, Prokurátor vydal protest voči ohláške (súvisí s lokalitou pod Ihriskom), na základe toho môže stavebný úrad ohlášku zrušiť.
Zabezpečiť dodržiavanie regulatívov Územného plánu obce Stavebným úradom 

Doriešenie súdnych a mimosúdnych sporov

 • AK Jurika & Keltoš (odmeny za vysúdené pozemky pod futbalovým ihriskom), Exekučný príkaz blokuje na účte 160 tis Eur
 • Aspag – pozemky za futbalovým ihriskom 
 • Staveko Nitra - 30 tis versus 120 tis. Eur

Transparentnosť

 • Stretnutia s občanmi - Organizovanie zhromaždení obyvateľov obce k vybraným témam
 • Informovanie cez webovú stránku obce a facebookovú stránku obce
 • Zabezpečenie video záznamov z Obecných zastupiteľstiev
 • Zverejnenie programu a zoznamu známych problémov na verejnú diskusiu (tento dokument)
 • Grafické mapové zobrazenie rôznych mapových vrstiev napr. ciest a sietí v obci, územného plánu obce (zmluva je podpísaná)

Doprava

 • Úprava grafikonu Slovak Lines (v riešení, viac priamych spojov – min. Stupava)
 • Zavedenie Mariatál Taxi pre znevýhodnené skupiny

Inžinierske siete a cesty

 • Pasportizácia ciest a inžinierskych sietí
 • Bystrická - rekonštrukcia telesa cesty a preloženie Elektrického vedenia do zeme, vybudovanie verejného osvetlenia a rozhlas po drôte
 • V prípade dohody so súkromnými vlastníkmi sietí previesť vybrané inžinierske siete do vlastníctva obce - prednostne kanál, prípadne voda
 • Zabezpečiť chýbajúcich prevádzkovateľov sietí (Javorová a pod)
 • Južná cesta - dobudovanie retardérov, úprava osvetlenia na reflexné, úprava chodníka, vybudovanie dažďovej kanalizácie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie

Bezpečnosť a poriadok

 • Realizácia projektu na inštaláciu kamier – dotácia Min. Vnútra 30 tis Eur
 • VZN Ohňostroje - Obmedzenie na Silvester na určité miesto a čas
 • Pokuty, dodržiavanie zákonov a VZN

Financie a služby 

 • Poplatok na rozvoj zvýšiť na 35,-Eur/m2 po odovzdaní sietí do vlastníctva obce
 • Zvýšiť poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov VZN od 1.1.2020
 • Reprografické služby na obecnom úrade 

Sociálna starostlivosť

 • Zaviesť Mariatál Taxi pre znevýhodnené skupiny (seniori a pod.)
 • Lekár - zvýšenie počtu ordinačných dní min. všeobecného lekára
 • Melanoma days – vyšetrenie materských znamienok zdarma marec 2019

Škola a škôlka

 • Klimatizácia podkrovie
 • Prijať toľko detí aby zostala funkčná telocvičňa – Nové VZN
 • Zabezpečiť školský obvod pre II. stupeň

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

 • Vytvorenie a zavedenie nového systému separovania, odvozu a likvidácie odpadu
 • Zvýšenie počtu kontajnerov, umiestnenie na verejne prístupné miesto

2. Zoznam známych problémov obce („zásobník“ na niekoľko rokov dopredu):


Tento zoznam nepredstavuje plán obce, t.j. nie je plánom všetky uvedené problémy vyriešiť, ale ich aspoň „inventarizovať“.
Z tohoto zoznamu sa po posúdení priority, kapacity ľudských a finančných zdrojov, prípadne hlasovaním presunú vybrané problémy na riešenie do programu obce (pre informáciu na obecnom úrade v Marianke je dnes 5 pracovníkov pričom v Záhorskej ich je zhruba 30).
O finančných zdrojoch rozhoduje významnou mierou počet obyvateľov s trvalým pobytom v Marianke. Pri vyššom počte ľudí s trvalým pobytom budeme môcť presunúť väčší počet iba evidovaných problémov na reálne riešenie.
Pri rozhodovaní o prioritách budú rozhodovať obyvatelia s trvalým pobytom ako aj aktívna účasť ľudí pri riešení problémov. Prioritu dostanú problémy s vysokým dopadom na vysoký počet ľudí (s trvalým pobytom) na dlhé obdobie. Problémy, ktoré sa dotýkajú menšieho počtu obyvateľov menej závažného rázu budú mať nižšiu prioritu.

Transparentnosť 

 • Stretnutia s občanmi - Organizovanie zhromaždení obyvateľov obce
 • Mariatál - Obnovenie vydávania obecného časopisu
 • Komunikácia s občanmi - Zavedenie aplikácií (odkaz pre starostu), SMS-služby, Sociálne siete

Infraštruktúra a cesty - výstavba

 • Bystrická - Rekonštrukcia telesa cesty a preloženie Elektrického vedenia do zeme, vybudovanie verejného osvetlenia a rozhlas po drôte
 • Investične náročná oprava Verejných osvetlení na niektorých uliciach (odhad 14 tis jedna ulica)
 • Panský les, Borinská – slabý tlak vody
 • Javorova – chýba prevádzkovateľ vodovodu
 • Partizánska - chýba vodovod
 • Borinská - chýba vodovod
 • Poľná - chýba kanalizácia
 • Chamrazova ul. - chýba vodovod a kanalizácia
 • Štúrova horná - chýba kanalizácia a plyn
 • Štúrova dolná - Kolaudácia kanalizácie, oprava telesa cesty
 • Južná cesta - Dobudovanie retardérov, úprava osvetlenia na reflexné, úprava chodníka, vybudovanie dažďovej kanalizácie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 • Podhájska - chýba vodovod
 • Na Tálkoch - Kolaudácia kanalizácie a ulice
 • Cintorín - Úprava a spevnenie plôch
 • Pasportizácia infraštruktúry a sietí
 • Prevádzka a kontrola IS obcou - dohoda s developermi a prevádzkovateľmi
 • Dažďová kanalizácia 
 • D4 a tunel - EIA, Posunutie portálu tunela, Presunutie trasy do Lamača - vyššie dopravné využitie
 • D2 rozširovanie - Iniciatíva širšieho Záhoria za rozšírenie D2 min. od Stupavy, radiálna doprava do Bratislavy
 • Verejné osvetlenie - Inventúra, analýza efektivity prevádzky
 • Zimná údržba - Nastavenie pravidiel, riešenie dopytov občanov
 • Údržba ciest - Zabezpečenie údržby a čistenia

Mariánske údolie

 • Obmedzenie (vylúčenie?) dopravy v údolí
 • Dopravné značenie, nový projekt, schválenie, osadenie
 • Schody od parkoviska do údolia
 • Parkovisko nad údolím - oprava, spevnenie svahu
 • Posúdenie možnosti prepojenia Partizánska - Panský les

Bezpečnosť a poriadok

 • Bezpečnosť v obci - Inštalácia kamier a fotopascí
 • Dozor v obci - Dodržiavanie poriadku, riešenie priestupkov, prítomnosť polície
 • Ohňostroje - Obmedzenie na Silvester na určité miesto a čas
 • Pokuty, dodržiavanie zákonov a VZN

Financie

 • Granty vč. Eurofondy - sledovanie, príprava projektov, realizácia a čerpanie
 • Trvalý pobyt (podielové dane) - Pozitívna aj negatívna stimulácia
 • Poplatok na rozvoj - Nastaviť na maximálnu hranicu po odovzdaní sietí do vlastníctva obce, alebo stanovení jednotných cien za prípojky
 • Poplatok za odpady - Pravidelne aktualizovať VZN do 15.12. predošlého roka

Škola a škôlka

 • Analýza potrebnej kapacity a možností školy a škôlky
 • Školský obvod - škola 4., 5., 9. Ročník (Záhorská ani Stupava nemajú kapacitu)
 • Prijímanie detí do škôlky 
 • Školská telocvičňa
 • Klimatizácia podkrovie
 • Školské ihrisko - Zmena prevádzkového poriadku a údržba od obce

Kultúra

 • Dotvorenie námestia 4.apríla
 • Stretnutia mamičiek v spoločenskom dome
 • Zakúpenie nových stoličiek a stolov a ďalšieho vybavenia do spoločenskej miestnosti
 • Stretnutia seniorov
 • Plán akcií a aktivít
 • Viac zábavy (Majáles, Juniáles, Ples) - Verejné letné premietanie napr. na námestí na stenu školy

Sociálna starostlivosť

 • Registrácia obce - poskytovateľ sociálnych služieb (uchádzať sa o Eurofondy 100% financovanie)
 • Senior taxi
 • Všeobecný lekár - zvýšenie ordinačných dní na min. 3 dni v týždni aspoň všeobecného lekára, prípadne zdieľanie ambulancie v zmysle povolení hygienika

Služby

 • Lokálne služby pre občanov - vytvoriť portál pre podnikateľov ponúkajúcich služby (inštalatér, maliar apod.)

Šport

 • Nové športoviská - Športy napr. inline hokej s mantinelmi, dráha na kolieskové korčule, basketbal, hokejbal, volejbal, minifutbal
 • Športová hala - výstavba
 • Športoviská v novej Marianke

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

 • Vybudovanie a prevádzka zberného dvora triedeného odpadu a kompostoviska
 • Separovanie odpadu - Vytvorenie a zavedenie nového systému separovania, odvozu a likvidácie odpadu
 • Osveta medzi obyvateľmi - kampaň na zlepšenie recyklácie a separovania odpadov medzi obyvateľmi, v súčasnosti 24%
 • Čierne skládky - Prevencia vzniku čiernych skládok, fotopasce, hlásenia občanov.
 • Zmapovanie existujúcich č. skládok.
 • Projekty na odstraňovanie č. skládok
 • Odpadkové koše na psie exkrementy - Projekt - navrhnúť rozmiestnenie, systém prevádzky
 • Ochrana ovzdušia - Štatistika a prehľad zdrojov znečisťovania (komínov), merania a kontrola
 • Pokuty za spaľovanie
 • Odpadové vody - Prehľad likvidácie odpadových vôd (inventúra - žumpy)
 • Vodné toky - Údržba vodných tokov (Mariánsky, Grmolízsky potok) v spolupráci s SVP Povodie Moravy
 • Kosenie pozemkov - Kontrola kosenia pozemkov, predchádzanie šíreniu alergénov a inváznych druhov
 • Výsadba zelene - Výsadba zelene a stromov (okrasných, s jedlými plodmi)
 • Kompostovisko - Komerčná služba aj pre iné obce
 • Les - Zachovanie a ochrana lesa Nad ihriskom (4 ha)

Územné plánovanie a regulácia

 • Územný plán - Dať spracovať plnú verziu ktorá obsahuje všetky zmeny a doplnky (aby nebolo treba hľadať vo viacerých dokumentoch)
 • Úprava regulatívov - Stanovenie nových regulatívov
 • Zadať spracovanie Územných plánov lokalít obmedziť na 1 bytovú jednotku v rodinnom dome, kombinovať so stavebnou uzáverou
 • Pravidlá pre všetkých stavebníkov - nediskriminačné podmienky, pripájanie na IS
 • Zverejňovanie konaní - kontrola dodržiavania ÚP, zákona a spr. Poriadku

Doprava - bezpečnosť

 

 • Južná cesta - retardéry, osvetlenie, dažďová kanalizácia
 • Karpatská - meranie rýchlosti - pokuty
 • Križovatka v Záhorskej Bystrici - kruhový objazd, iné riešenie
 • Obytné zóny - obmedzenie rýchlosti
 • Parkovanie pri OÚ, pravidlá pre parkovanie na obecných vozovkách
 • Karpatská - úsek Borinská - Námestie 4. apríla - chodci/kočíky - riešenie bezpečnosti, projekt dopravného značenia, kamera
 • Borinská - chodci/kočíky – zábradlie (ochrana pred šmýkaním)
 • Križovatka Sv. Florián - t. č. prednosť z pravej - jednoznačné značenie (zrkadlá) 

Doprava – mobilita

 • Chodník do Záhorskej Bystrice - Vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov
 • Priame spojenie Marianka - Stupava cez Slovak Lines resp. Senior taxi
 • Dopravné Cyklotrasy Stupava, Záhorská
 • Požičovňa bicyklov pre spojenie so Záhorskou a Stupavou

 

Posledná úprava: 01.03.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky