Vedúci stavebného úradu

Späť

Obec Marianka so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, hľadá do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu - vedúci stavebného úradu.

Miesto práce
Obecný Úrad Marianka, Školská, Marianka

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
1.3.2020

Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 100 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa
- stavebného
- inžinierskeho
- architektonického alebo
- právnického smeru

2. Iné predpoklady na výkon funkcie:
- spôsobilosť pre právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť, čestnosť,
- vodičský preukaz skupiny B.

3. Iné kritériá a požiadavky:
- odborná prax minimálne 5 rokov po ukončení vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa s výkonom práce na stavebnom alebo špeciálnom
stavebnom úrade
- znalosť legislatívy v oblasti:
verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu miest a obcí, a to
najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
stavebného poriadku, rozvoja bývania a správneho konania, a to najmä
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.
priestupkov - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, odolnosť voči stresu
- ovládanie práce s počítačom mail, web, textovy a tabulkovy editor (napr. ECDL)
- znalosť cudzích jazykov je výhodou

4. Náplň práce:

- príprava podkladov na povoľovaciu a kontrolnú činnosť vrátane ukladania sankcií
v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona o priestupkoch,

- vedenie konaní podľa ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, vrátane prípravy rozhodnutí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä stavebného zákona,

- vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a povoľovanie zmien v užívaní stavby podľa stavebného zákona,

- vedenie konaní o nariadení údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbách alebo na stavebných pozemkoch a na
terénnych úpravách a zariadeniach, nariadenie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení podľa stavebného zákona,

- vedenie konaní o vyprataní stavby, dodatočnom povolení stavby, zastavení prác alebo zrušení stavebného povolenia,

- vedenie konaní o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby,

- riadenie územných, stavebných a kolaudačných konaní,

- komunikácia s klientami stavebného úradu,

- zodpovednosť za prehľadné vedenie agendy, archiváciu a prácu s dokumentáciou,

- koordinácia a riadenie spoločného obecného (stavebného) úradu.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- doklad o vzdelaní (overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

- súhlas uchádzača so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel

výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť elektronicky

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.2.2020 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa - stavebného - inžinierskeho - architektonického alebo - právnického smeru

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Slušné vecné a konštruktívne jednanie so stavebníkmi

Odkaz na inzerát: https://www.profesia.sk/praca/obec-marianka/O3590933

Posledná úprava 03.02.2020