Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.
 2. Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
 4. Bezúhonnosť v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zdravotná spôsobilosť v súlade s § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzač spolu s prihláškou výberovej komisii predloží:

 1. Plán rozvoja vzdelávacieho procesu školy na ďalších 5 rokov.
 2. Návrh technických opatrení na zlepšenie výučbového procesu, budova, vybavenie.
 3. Návrh výberových kritérií pre zápis detí, v rámci požiadaviek zákona.
 4. Plán zavádzania informačných technológií do vzdelávacej praxe na škole.
 5. Návrh testu školskej zrelosti pri zápise detí do 1. ročníka zameraný na  vnútornú a vonkajšiu pripravenosť dieťaťa.
 6. Návrh postupov na podporu inklúzie.
 7. Zoznam vypracovaných žiadostí o dotácie.
 8. Návrh zapojenia školy do medzinárodných projektov.

Požadované doklady:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
 2. Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a dokladu o absolvovaní prvej atestácie.
 3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 4. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 6. Profesijný štruktúrovaný životopis.
 7. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 1. Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.
 2. Implementácia inovačných trendov vo výchovno – vzdelávacom procese.
 3. Znalosť cudzích jazykov.
 4. Znalosť legislatívnych noriem v oblasti školstva.
 5. Schopnosť prípraviť žiadosti o dotácie.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Marianke – s označením neotvárať“ do 04.11. 2019 do 12:00 hod. na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Dokument vo formáte PDF

Posledná úprava: 21.10.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky