Dodatok č.1 k VZN č. 6/2016 - komunálny odpad

Späť

Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 a nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými materiálmi na území obce Marianka.

Posledná úprava 15.01.2020