Kronika obce

Späť

Kronika je vhodným prameňom na záujmové rozširovanie historických vedomostí, ale aj dobre využiteľná pri štúdiu, či písaní školských prác. Pamätníci môžu pri listovaní zaspomínať na dávne i nedávne udalosti v našej obci. Využite túto jedinečnú príležitosť na potulky históriou našej obce.

V elektronickej forme kroniky je možné listovať ako v reálnej knihe, prehliadanie je dokonca umocnené zvukom šuštiaceho papiera. Jednotlivé listy je možné priblížiť, robiť si v kronike záložky na rýchlejší návrat na označenú stranu.

Na nasledujúcom odkaze si môžete prezrieť okrem kroniky obce aj pamätné knihy, školské kroniky, kroniku požiarneho zboru, kroniku zväzu slovenských žien a časopisy Mariatál.

 ekronika obce Marianka

Posledná úprava 14.03.2024