Starosta informuje

Hľadá sa pracovník na stavebný úrad v našej obci

 

Referent/referentka stavebného úradu

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer, skrátený pracovný pomer, dohoda

 

Náplň práce:

 • vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny podľa  stavebného  zákona
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie terénnych úprav podľa stavebného zákona,
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby podľa stavebného zákona,
 • vydávanie povolení na predčasné užívanie  stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o dočasnom užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zmene v užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie údržby stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie alebo nariaďovanie odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie vykonania neodkladných zabezpečovacích prác podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o vyprataní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa stavebného zákona,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • ústna a písomná komunikácia s úradmi (napr. Okresný úrad, prokuratúra a pod.).

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa

 

Miesto výkonu práce:

Obecný úrad Marianka, Školská 32, Marianka


Termín nástupu:

ihneď

 

Mzdové podmienky (brutto): 

od 1.250 Eur - výška mzdy závisí od znalostí a praxe uchádzača (dohoda možná)

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  a tiež v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

 

Požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou  (nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie)

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (odborná spôsobilosť) - podmienka

 

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

 

Ostatné znalosti

MS Office – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Internet – pokročilý

 

Počet rokov praxe:

1

 

Prax na pozícií:

stavebný úrad

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť ...,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy,
 • vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne,
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou,
 • Znalosť fungovania samosprávy.

 

 

Počet voľných pracovných miest:

2

 

Požadované doklady, dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak uchádzač získal osvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsah,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Všetky žiadosti zasielajte poštou na adresu: Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33  Marianka, s uvedením hesla na obálke: „Výberové konanie - referent stavebného úradu“, alebo elektronickou poštou na adresu: prednosta@marianka.sk.

 

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pracovnú pozíciu.

 

 

 

 

Odstúpenie Dušana Statelova z funkcie starostu
Ďalší kriminálny útok na starostu
Ďaľšie antigénové testovanie na COVID-19
0,96% pozitívnych na COVID celkom
0,84% pozitívnych na COVID -1.deň

Všetky aktuality

Aktuality

Hodová zábava
Ponuka práce na stavebnom úrade
Upozornenie!
Pozvánka na 18. zasadnutie ObZ
Mariánske hody 2021

Všetky aktuality

Napíšte nám

Zaujalo vás niečo na našej stránke alebo máte na nás otázku? Zanechajte nám správu!

Kontaktný formulár

1377  Prvá písomná zmienka

2 224   Počet obyvatešov

322 ha Rozloha

16  Počet pamiatok

Odber noviniek