Multifunkčné ihrisko

Späť

Stručné informácie k prevádzkovému poriadku multifunkčného ihriska (MI) obce Marianka

 

Správca: Juraj Čajan

Tel. č.: 0911 224 772

Email: spravca@marianka.sk

 

Podmienky užívania MI:

 1. športovú a inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!,
 2. deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode osoby staršej ako 18 rokov,
 3. každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Pri neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
 4. užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za  všetky škody, ktoré vznikli jeho pričinením,
 5. za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca,
 6. každý užívateľ MI je povinný vstupovať na MI výhradne cez vstupné bráničky,
 7. každý užívateľ MI je povinný používať vhodnú obuv,
 8. používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým,
 9. každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI a jeho okolí čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by mohol narušiť verejný poriadok.

 

Na priestore športovej plochy MI je prísne zakázané:

 1. vodenie zvierat,
 2. pohyb na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch,
 3. fajčenie a požitie alkoholu vrátane toxických omamných látok,
 4. vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
 5. manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami,
 6. manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami,
 7. pohybovať vozidlami ťažšími ako 1 tona,
 8. šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo basketbalových konštrukcií,
 9. vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi,
 10. správať sa hlučne a nespoločensky.

 

 

Prevádzkové hodiny:

Prevádzkové hodiny – sezónne:

Letná sezóna – apríl až október – 9:00 hod. – 21:00 hod.

Zimná sezóna – november až marec – 09:00 hod. – 19:00 hod.

 

Prevádzkové hodiny - denne:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):

   09.00 hod. – 15.00 hod.            ZŠ a MŠ, príp. individuálna rezervácia - iba po súhlase ZŠ a MŠ že ihrisko nebudú využívať

15.00 hod. – 17.00 hod.           Bezplatné užívanie bez rezervácie

17.00 hod. – 21.00 hod.           Spoplatnená rezervácia

 

Pondelok – Piatok (počas prázdnin):

   09.00 hod. – 13.00 hod.            Spoplatnená rezervácia

13.00 hod. – 17.00 hod.             Bezplatné užívanie bez rezervácie

17.00 hod. – 21.00 hod.             Spoplatnená rezervácia

 

Sobota – Nedeľa – Sviatok:

10.00 hod. – 14.00 hod.             Spoplatnená rezervácia

14.00 hod. – 18.00 hod.             Bezplatné užívanie bez rezervácie

18.00 hod. – 21.00 hod.             Spoplatnená rezervácia

 

*stručné vysvetlenie pojmov a princípu rezervácie:

Bezplatné užívanie bez rezervácie – ihrisko môže užívať užívateľ bez zaplatenia.

Spoplatnená rezervácia – ihrisko užíva užívateľ, ktorý za rezerváciu zaplatil.

Počas času „bez rezervácie“ nie je možné nikoho obmedzovať a vykazovať z ihriska, je potrebné sa dohodnúť.

V princípe platí, že ak aj je plocha rezervovaná a nikto sa na nej nenachádza, môžu ihrisko voľne využiť obyvatelia obce s tým, že bezodkladne po príchode tých, ktorí majú rezerváciu, im plochu uvoľnia.

 

Úhrada a rezervácia spoplatneného termínu:

 1. užívanie je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
 2. prenájom sa poskytuje na celú hodinu. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.

Sadzobník poplatkov:

poplatok za užívanie vo výške 10 eur/hod.

poplatok za použitie osvetlenia vo výške 2 eur/hod.

 1. rezerváciu termínu je potrebné dohodnúť so správcom.
 2. rezerváciu termínu MI, ktorý je spoplatnený si je potrebné dohodnúť so správcom minimálne 24 hodín pred požadovaným termínom, a to počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 3. úhrada za prenájom sa uhrádza v pokladni obecného úradu v hotovosti (obecný úrad nedisponuje platobným terminálom), minimálne jeden pracovný deň vopred.

Úradne hodiny pokladne:

Pondelok: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

Streda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

Piatok: 08:00 – 12:00 hod.

 1. dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom (obec Marianka).
 2. jednorazove rezervácie je možné rezervovať max. na dobu 30 dní dopredu na 5 termínov.

 


 

 

 

Posledná úprava 01.07.2021