Verejné obstarávanie

Späť

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Marianka
Sídlo: Školská 32, 900 33 Marianka
Štatutárny zástupca: Zuzana Iváková
E-mail: starosta@marianka.sk
Telefón: +421 948 989 611
Kontaktná osoba: Zuzana Iváková
Tel: +421 948 989 611
E-mail: starosta@marianka.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
DPH: Obec Marianka nie je platcom DPH

Obec Marianka je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

V zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.


Zoznam ponúk

Posledná úprava 07.12.2022