Regulatívy v kocke

Späť

Dodržanie regulatívov územného plánu je jedným zo základných predpokladov, ktorý posudzuje príslušný stavebný úrad pri vydávaní územných rozhodnutí. 

Prehľad záväzných regulatívov platného územného plánu ZaD UPN 2008

Prehľad na stiahnutie

V záujme predídenia nedorozumeniam a zbytočným nákladom, si Vás dovoľujeme informovať o postoji stavebného úradu k niektorým regulatívom.

Stavebný úrad v Marianke si interpretuje "samostatne stojaci rodinný dom" ako izolovaný rodinný dom
Snahu o obchádzanie tohto regulatívu rodinnými domami s 2-3 bytovými jednotkami, ktoré nemajú spoločný priestor, ani spoločný pozemok, považuje za porušenie záväzných regulatívov. Dvojdom v súčasnom Územnom pláne ani radová zástavba nie je povolená. 
3 vedľa seba stojace domy sú radovou zástavbou.

 

Posledná úprava 07.05.2020