Zníženie poplatku za odpady

Späť

Zníženie poplatku

Obecný úrad Marianka (OcÚ) eviduje a zaoberá sa všetkými žiadosťami o zníženie poplatku za odpady.

 

1. Poplatník môže vyjadriť záujem o zníženie poplatku:

 • osobne, slovne (na úrade v stránkových hodinách)
 • e-mailom (odpady@marianka.sk),
 • telefonicky (0910 288 400),
 • písomnou úradnou formou (poštou, vhodiť do schránky na OcÚ),
 • elektronickou úradnou komunikáciou (slovensko.sk, e-ID).

 

2. OcÚ overí podľa evidencie roku 2020 splnenie podmienok na zníženie poplatku:

 • za domáce kompostovanie (na základe prehlásenia na začiatku roku 2020),
 • podľa miery triedenia domácnosti,
 • za nerealizované vývozy (nevyloženie nádoby ZKO).

 

3. OcÚ informuje a vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku na rok 2021 zníženého o príslušnú čiastku.

 • Zníženú čiastku je možné zaplatiť len do 25.2.2021.
 • Po tomto termíne nie je nárok na zníženie a OcÚ požaduje plnú výšku poplatku na rok 2021.

4. Poplatník môže zároveň uzavrieť dohodu o domácom kompostovaní v tomto roku, čím splní jeden predpoklad na zníženie poplatku v nasledujúcom roku 2022.

 • Dohoda (príloha č. 3 VZN 2/2020)

 

Dôležité upozornenie:

Žiadosť musí byť podľa zákona o správe daní a poplatkov podpísaná vlastnoručne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (e-ID). Preto prosíme poplatníkov, ak ich žiadosť nebola už v prvom kroku úradná - podpísaná a zistený nárok na zníženie si chcú uplatniť, aby ju doplnili vlastnoručným podpisom napr. takáto žiadosť a doručili ju OcÚ do 25.2.2021 (schránka, scan/foto e-mailom).

Zaplatenie v hotovosti a podpísanie dokladu/žiadosti priamo na OcÚ je jednoduché, žiaľ aktuálna epidemiologická  situácia toto neumožňuje.

 

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady za rok 2020 podľa splnených podmienok

 

Posledná úprava 08.01.2021