Pomoc pre občanov UKRAJINY

Späť

 

V prípade, že ste poskytli ubytovanie pre občanov Ukrajiny, prosíme Vás o nahlásenie na adrese: asistent@marianka.sk, 0911 905 760, 02 6593 6694.


Informačný leták pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na Slovensku: TU

 

Vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. 
Viac informácii a vzory jednotlivých dokumentov nájdete tuhttps://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z.- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia: https://www.epi.sk/zz/2008-259

V prípade, že potrebuje zdravotné ošetrenie dieťa odídenca, kontaktujte: https://www.mudrasova.sk/
MÚDRA SOVA, Detská ambulancia, Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava
sestrička:   sestrickasova@gmail.com
lekárka:     mudrasova.sk@gmail.com
mobil sestrička - 0944 290 867

 

Právne predpisy súvisiace s lex Ukrajina: 

ZÁKON č. 92/2022 Z. z. (z 22. marca 2022) o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (v súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a  v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/92/20220330
Nariadenie vlády č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-100
Nariadenie vlády č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-99

 

 

Podľa kapacitných možností vie obec Marianka zabezpečiť pre deti možnosť navštevovania škôlky aj základnej školy (1.-4. ročník).
Viac informácií sa môžete obrátiť na riaditeľky:
Základná škola: riaditel.zs@marianka.sk
Materská škola: riaditel.ms@marianka.sk

 

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Viac informácií : https://ua.gov.sk/sk.html

 

Ukrajinci prichádzajúci na naše územie z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla na mimoriadnom online zasadnutí 28. februára 2022.

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom.
Sú to linky:
+421 513 816 111
+421 259 765 111
Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Žiadame preto verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené pre pomoc občanom Ukrajiny.

Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку(гарячу лінію) для  осіб, які розмовляють українською мовою.
Це номери:
+421 513 816 111
+421 259 765 111
Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують україномовної допомоги, тому ми просимо населення не використовувати ці лінії без потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам України.

 

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги / Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid.

Viac informácií: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

 

Slovensko od 1. marca poskytuje dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich príbuzným, k dispozícii je informačný leták: Na stránke nájdete:

Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska v SR v ukrajinskom, anglickom aj slovenskom jazyku

Ako postupovať pri žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska

Vzor dokladu o dočasnom útočisku Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zriadilo-infolinky-pre-ukrajinsky-hovoriace-osoby

 

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM
Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ
Viac informácií: https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html#obsah

 

V prípade, že chce pomôcť pre utečencov, ktorí sa zdržiavajú na území našej obce, môžete sa obrátiť na farnosť Marianka, alebo priamo na úrad: asistent@marianka.sk, 0911 905 760, 02 6593 6694..

 

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo samostatný transparentný účet, na ktorý je možné poukázať finančné prostriedky:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Posledná úprava 06.04.2022