Odpady

Späť

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2024

Komunálny odpady na celý rok 2024

 

Triedený odpad na I. polrok 2024

 

 

Triedenie obalov od čokolády

 

Triedenie obalov od kávy

 

Triedenie obalov z rýb a rybích výrobkov

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na II. polrok 2023

Komunálny odpad

 

Triedený odpad 

 

 

 

Miera triedenia za rok 2022 bola 33,99 %

separácia odpadu.pdf

 

Informácia ohľadom zvozu 13x/rok 

Ak si nájdete v poštovej schránke žltú nálepku, je potrebné ju nalepiť na nádobu komunálneho odpadu, pod QR kód.   Týka sa to občanov, ktorí si dali vývoz komunálneho odpadu 13x v roku.

 

Vzor nálepky:

 

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na I. polrok 2023

Komunálny odpad 

 

Triedený odpad

 

 

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na II. polrok 2022

Komunálny odpad

 

Triedený  odpad

 

 

Miera triedenia za rok 2021 bola 40,75 %

/files/obcan/ako-vybavit/odpady/separacia-odpadu.pdf

 

 

Poplatok za odpady - ako postupovať

Každý poplatník dostane oznámenie o výške poplatku za komunálne odpady na rok 2022, ktorý bude znížený o „zľavu“ za triedenie, kompostovanie a nevykladanie zbernej nádoby v roku 2021. Poplatok prosím uhraďte do termínu uvedeného vo svojom oznámení.

Obecný úrad v týchto dňoch spracováva hlásenia s výkazmi hmotnosti od organizácii, ktoré nakladajú s odpadmi (Tekos, Envipak) a od výkupní a zberní druhotných surovín. Po výpočte priemerných hmotností nádob a individuálnej miery triedenia domácnosti úrad pošle toto oznámenie každému poplatníkovi v priebehu marca 2022 emailom alebo listom (v prípade potreby Vás budeme kontaktovať telefonicky).

Kto už podal prehlásenie alebo uzavrel dohodu o domácom kompostovaní kedykoľvek v priebehu predchádzajúceho obdobia, toto už nemusí robiť znova (ani posielať doklad/fotografiu). Týmto ste zároveň požiadali o aktuálne zníženie poplatku.

Kto doposiaľ neurobil prehlásenie/dohodu o domácom kompostovaní, môže toto urobiť podaním podľa prílohy VZN č. 3 do 25. februára a zároveň takto žiadate o zníženie poplatku v nasledujúcom období.

Ďakujeme Vám, že spoločne znižujeme tvorbu odpadu.

Aktuálne stále platí VZN 2/2020 o poplatkoch za komunálne odpady

 

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na I. polrok 2022

 

 

 

 

 

Ceny ZKO na rok 2021, v zmysle VZN 2-2020Cenník ZKO 2021 komplet:

 

Skrátený cenník:

 

 

O zníženie poplatku za kompostovanie a triedenie odpadu v roku 2020 treba požiadať do 25.2.2021.
(e-mail: odpady@marianka.sk). Zľavy budú odpočítane od poplatku za rok 2021.

 

Zníženie poplatku za komunálne odpady

Obecný úrad overí požiadavku podľa evidencie, splnenie podmienok (za r. 2020) na zníženie poplatku a vyzve vás na zaplatenie (na r. 2021) znížené o príslušnú čiastku. Domácnosti poplatníka zohľadníme:

 • počty vývozov
 • mieru triedenia
 • kompostovanie

Dôležité na úvod:

Vopred sa ospravedlňujeme za komplikovanosť a byrokratickú náročnosť zníženia poplatku. Niektoré kroky vyplávajú zo zákona a nevieme ich preto obísť.

Ak potrebujete pomôcť, neviete ako postupovať, obráťte sa na obecný úrad:

 • Telefonicky: 0910 288 400, Alenka Bordáčová
 • E-mailom: odpady@marianka.sk, jednoduchá správa

Postup:

1. Môžete požiadať obecný úrad o zníženie poplatku:

 • Písomne: poštou (Školská 32, Marianka 90033) alebo vhodiť do schránky na obecnom úrade
 • Ústne: na obecnom úrade v stránkových hodinách - podľa aktuálnej situácie (*1)
  • poviete, podpíšte záznam a zaplatíte
 • E-mailom: odpady@marianka.sk
 • Písomne: čestným prehlásením o kompostovaní v r. 2020 
  • ak bola vyplnená a doručená príloha č. 3 VZN na obecný úrad do 31.1.2020
 • Elektronicky: slovensko.sk, elektronická úradná komunikácia
  • Všeobecné podanie, podpísané eID KEP (čipový OP)

2. Obecný úrad overí požiadavku a oznámi Vám nárok na zníženie poplatku

 • Ak máte akékoľvek výhrady voči správnosti evidencie dajte nám čím skôr vedieť, prosím.

3. Obecný úrad Vám zašle výzvu na zaplatenie roku 2021 zníženú podľa výsledku za r. 2020.

 • Zníženú čiastku je nutné zaplatiť do 25.2.2021 na účet obce IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002
 • V prípade nezaplatenia do daného termínu, poplatník stráca nárok na zníženie poplatkov

4. Môžete zároveň uzavrieť dohodu o domácom kompostovaní na rok 2021.

 • Vyplňte a doručte nový dokument príloha č. 3 VZN 2/2020
 • Toto je zároveň Vaša oficiálna žiadosť o zníženie za rok 2021 (z poplatku v roku 2022)

Upozornenia:

1) Zaplatenie v hotovosti a podpísanie predloženého dokladu/žiadosti priamo na OcÚ je jednoduché, žiaľ aktuálna epidemiologická situácia toto neumožňuje.

2) Žiadosť musí byť (podľa zákona o správe daní a poplatkov) oficiálna, t.j. podpísaná vlastnoručne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (eID, slovensko.sk). Preto prosíme poplatníkov, ak ich žiadosť nebola už v 1. kroku podpísaná a zistený nárok na zníženie si chcú uplatniť, aby ju doplnili vlastnoručným podpisom (dokument – príklad) a doručili ho obecnému úradu do 25.2.2021 (do schránky, e-mailom scan/foto). Správnosť VZN a ich dodržiavanie niektorí občania v našej obci bedlivo sledujú.

Nové rozpisy zvozu komunálneho a triedeného odpadu na II. polrok 2021

 

Nakoľko kapacita vývozu extra zvozu Tekosu je obmedzená na jedno auto, termíny extra zvozov sú určené výlučne pre domácnosti s týždňovým zvozom. Smetné nádoby na týždňový vývoz musia byť označené nálepkou, ktorú Vám vydá po úhrade poplatku obecný úrad

Zvoz triedeného odpadu na I. polrok 2021

 

 

 

 

 

 

 

* omylom TEKOS pri spracovávaní harmonogramu uviedol iný deň priradený k dátumu. Správne má byť: 30.4.2021 piatok.

 

 

 

Informácie ku evidencii odpadov
Zmesový komunálny odpad (ZKO)
Obcou poverené osoby označili vaše nádoby na ZKO (smetiaky) nálepkou s QR-kódom podľa obecnej evidencie.

Skontrolujte si prosím nálepku na zadnej strane smetiaka. V nasledujúcich prípadoch napíšte prosím e-mail na "odpady@marianka.sk", uveďte vašu adresu miesta zberu odpadov (ulica, číslo domu), alebo zatelefonujte na číslo "0902 905 763".

 • Ak vám nálepka chýba (pracovníci obce asi nemohli/nevedeli označiť vašu nádobu alebo vás nezastihli; prípadne úrad eviduje len vašu starú alebo korešpondenčnú adresu).
 • Ak pred 13.9.2019 nemôžete nádobu sprístupniť, dajte nám to prosím vedieť, alebo príďte na obecný úrad (Školská 32, úradné hodiny sú v pondelok, stredu a piatok).
 • Ak je vašej nálepke nesprávny údaj(napr. typ nie je "ZKO", nesprávna adresa). Uveďte aj číslo tejto nálepky (prvý riadok v tvare "1 000 nnn nnn").

Separovaný odpad (PAPIER, PLASTY)
V nasledujúcom týždni dostanete do poštových schránok obálku s jednorazovými nálepkami na PAPIER a PLASTY. Ak ich nebudete mať do 23.9.2019, kontaktujte nás prosím rovnako (email, telefonicky, osobne).
Evidenciu zvozu odpadov od 1.10. 2019 budú robiť pracovníci Tekosu Malacky a obce Marianka podľa nálepiek. Po inventúre nádob a vyriešení nezrovnalostí, bude zvozová firma na základe dohody akceptovať už len nové QR-nálepky, len staré farebné (červené a zelené) značenie čoskoro stratí platnosť.
V skratke:

 • Na zmesový odpad - sú trvalé nálepky (ZKO) - na nádoby.
 • Na separovaný odpad - dostanete poštou jednorazové nálepky (PLAST, PAPIER) - na vrecia.
 • Poplatky za r. 2019 sa nemenia. Smetiari budú vysýpať len smetiaky s novými nálepkami a vtedy, keď budú vyložené.
 • POKIAĽ MÁTE NEDOSTATOK VRIEC NA SEPAROVANÝ ODPAD, PRÍĎTE NA OBECNÝ ÚRAD, KDE VÁM ICH POSKYTNEME!

Podrobné informácie nájdete v letáku PDF.
Ešte nová dobrá správa: Do konca septembra bude mať Marianka krytý kontajner (tzv. mobilnú zberňu) na papier 32 m2. Školáci a ich rodiny sa môžu začať pripravovať.

Úroveň triedenia za rok 2019.

Oznamujeme, že Obec Marianka na základe § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia 28,19 %, čo predstavuje podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sadzbu na rok 2020 vo výške 22/EUR/tonu zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu.

Riadne otváracie hodiny zberného mies­ta v Jazdeckom areá­li:

Plasty, papier a oleje je možné odniesť do zberného dvora kedykoľvek.
Odkladajte do dreveného domčeka pred oplotením.

Streda:       15:00 - 18:00 hod.
Sobota:        9:00 - 13:00 hod.

 • Na zberné miesto vozte len bio odpad zo záhrady.
 • Konáriky nastrihané na maximálne pol metra. Nerozrezané konáre sa nezbierajú.
 • Neukladajte žiaden odpad pred bránu.
 • Neukladajte žiaden odpad mimo kontajne­ra.

Prečítajte si tiež:
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/odpady-vela-informacii-par-zlych-sprav.html
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/o-odpadoch-informacie-2-cast.html
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/o-odpadoch-popularne-dolezite-3-diel.html

Komunálny odpad

Rozpis poplatkov za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019
Komunálny odpad - ohlasovacia povinnosť

Separovaný odpad

 • čo kam patrí? na stiahnutie TU
 • čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov? na stiahnutie TU
Druh odpadu Spôsob likvidácie
Papier Vrecový zber doma. Dávame do modrého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Sklo V obci je rozmiestnených 10 kontajnerov - podľa mapy.
Tetrapak, VKM (viacvrstvové kartónové materiály) Vrecový zber doma. Dávame do žltého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Plast Vrecový zber doma. Dávame do žltého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Kov Výkup napr. v Stupave. Akcia "Upratovanie domácností".
Bioodpad zo záhrady Zberné miesto pri Jazdeckom areáli (3 kontajnery). Domáce kompostéry.
Kuchynský bioodpad Individuálne - domáci kompostér
Zmesový komunálny odpad Prihlásené nádoby na ZKO (vlastné, prenajaté) 110L, 120L, 240L
Objemný odpad Akcia "Upratovanie domácností", 14 veľkokapacitných kontajnerov.
Elektroodpad a nebezpečný odpad Predajne Elektro, EKO-Centrum Záh. Bystrica, akcia "Upratovanie domácností"
Šatstvo a textílie V obci sú kontajnery TEXTIL-EKO (spolu so sklom).
Drobný stavebný odpad Individuálne - do FCC Zohor, OLO Bratislava
Odpad z kanalizácie, kal zo septikov Individualne - firma Robuš (Marianka), alebo BVS, AKS, Inkanal.

 

Staré pneumatiky: zberné miesto je v priestoroch autoservisu pri reštaurácii Staré Časy. Zber pneumatík je možný počas celého roka.

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Kontaktná osoba: Ján Špano, tč: 0915 763 531

V prípade otázok, podnetov, nahlasovania čiernych skládok nás prosím kontaktujte na adrese odpady@marianka.sk, alebo radacovska@marianka.sk. 

Posledná úprava 20.03.2024