Dane a poplatky

Späť

Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v Sadzobníku správnych poplatkov obce Marianka podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2021:

Platné tlačivá na podanie daňového priznanie k dani z nehnuteľností nájdene na stránke:  https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

 

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa - OZNAM

Správne poplatky

Osvedčenie podpisu 1,50 EUR
Osvedčenie listiny (1 strana) 1,5 EUR
Potvrdenie o pobyte 5,00 EUR
Rybársky lístok – ročný 7,00 EUR
Rybársky lístok – 3-ročný 17,00 EUR
Ročná daň za psa 10,0 EUR

Cintorínske poplatky

Použitie domu smútku 15,00 EUR
Hrobové miesta (poplatok za 10 rokov) 
- jednohrob 40,00 EUR
- dvojhrob 70,00 EUR
- trojhrob 100,00 EUR
- detský hrob 20,00 EUR
- veľkohrob 150,00 EUR
- samostatná urna 30,00 EUR
Hlásenie v miestnom rozhlase 2,00 EUR
Použitie miesta (do 10m²) 4,50 EUR
Použitie miesta (do 15m²) 6,50 EUR
Použitie miesta (do 20m²) 8,50 EUR

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie 40,00 EUR

Stavebné povolenie

Rodinný dom 50,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha do 25 m2) 25,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha nad 25 m2) 50,00 EUR
Garáž, studňa, jazierko 30,00 EUR
Prípojky na existujúcu verejnú sieť 30,0 EUR

Zmena stavby pred dokončením a zmena dokončenej stavby (nadstavba, prístavba)

Rodinný dom 50,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha do 25 m2) 25,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha nad 25 m2) 50,00 EUR
Garáž, studňa, jazierko 20,00 EUR
Prípojky na existujúcu verejnú sieť 20,0 EUR
Predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00 EUR

Ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav, udržiavacích prác

Fyzická osoba 10,00 EUR
Právnická osoba 30,00 EUR

Terénne úpravy

Fyzická osoba 20,00 EUR
Právnická osoba 100,00 EUR

Kolaudačné rozhodnutie

Rodinný dom 35,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha do 25 m2) 25,00 EUR
Rekreačná chata (zast. plocha nad 25 m2) 50,00 EUR
Garáž, studňa, jazierko 20,00 EUR
Prípojky na existujúcu verejnú sieť 20,0 EUR

Odstránenie stavby

Fyzická osoba 20,00 EUR
Právnická osoba 50,00 EUR

Zmena užívania stavby

Zmena užívania stavby 30,00 EUR

Dodatočné povolenie

Dodatočné povolenie 3-násobný poplatok

Posledná úprava 14.01.2021