Všeobecne záväzné nariadenia

Späť

Rok 2024

Číslo Názov Dátum
VZN č.1/2024 VZN č. 1/2024 o ochrannom pásme pohrebiska 10.04.2024

Rok 2023

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2023 VZN č. 1/2023 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Marianka 09.01.2023
VZN č. 2/2023 VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 22.02.2023
VZN č. 3/2023 VZN č. 3/2023 o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 14.12.2023
VZN č. 4/2023 VZN č. 4/2023 o elektronickej komunikácii a poskytovanie elektronických služieb obcou Marianka 14.12.2023
VZN č. 5/2023 VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti 14.12.2023
VZN č. 6/2023 VZN č. 6/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 28.02.2024

Rok 2022

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2022 VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 27.04.2022
VZN č. 2/2022 VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2023 16.12.2022
VZN č. 3/2022 VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.12.2022

Rok 2021

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2021 VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi 24.02.2021
VZN č. 2/2021 VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka 26.03.2021
VZN č. 3/2021 VZN č. 3/2021 č. 3/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK 22.12.2021

Rok 2020

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2020 VZN - ochranné pásma pohrebísk 13.01.2021
VZN č. 2/2020 VZN - o miestnom poplatku za odpady 13.01.2021
VZN č. 3/2020 VZN o názvoch ulíc 14.01.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky ... na mzdy a prevádzku na dieťa 14.01.2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a škol. zariadenia 14.01.2021

Rok 2019

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2019 VZN - o statickej doprave 04.04.2019
VZN č. 2/2019 VZN - o používaní zábavnej pyrotechniky 04.04.2019
VZN č. 3/2019 VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o verejnom poriadku 04.04.2019
VZN č. 4/2019 VZN - o výške mesačného príspevku 15.04.2019
Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 Dodatok č. 1 VZN - o výške mesačného príspevku 20.01.2021
Dodatok č. 1 k VZN 6/2016 Dodatok č. 1 k VZN - o nakladaní s odpadmi 20.01.2021
VZN č. 5/2019 VZN č. 5_2019 poplatok za rozvoj 23.02.2021
VZN č. 6/2019 VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 23.02.2021
VZN č. 8/2019 VZN č. 8/2019 trhový poriadok 23.02.2021

Rok 2018

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1/2018 2018 13.04.2018
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 11.07.2018

Rok 2017

Číslo Názov Dátum
VZN č. 1-2017 2017 11.04.2017
VZN č. 2-2017 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok 01.01.2017
VZN č. 3-2017 VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 01.01.2017
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 28.06.2017

Rok 2016

Číslo Názov Dátum
Dodatok č. 1-2016 2016 30.12.2016
VZN č. 7-2016 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 15.12.2016
Dodatok č.1 k VZN č. 5/2015 Dodatok č.1 k VZN č.5/2015 15.06.2016
VZN č. 1-2017 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 15.06.2016
5-2016, 4-2016, 3-2016, 2-2016, Zrušené VZN 15.06.2016
VZN č. 6-2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 15.06.2016

Rok 2015 a staršie

Číslo Názov Dátum
VZN č.5-2015 2015 15.12.2015
VZN č.3-2015 VZN o čistote a poriadku 11.06.2015
VZN č.2-2015 VZN dodatok o zásadách hospodárenia s majetkom obce 11.06.2015
VZN č.3-2013 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok 09.12.2013
VZN č.1-2013 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce 19.06.2013
VZN č.5-2012 VZN o výške príspevkov v školskom zariadení 26.09.2012
VZN č.3-2012 VZN o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou 27.06.2012
VZN č.2-2012 VZN o dotácii na dieťa MŠ a žiaka ZŠ 28.03.2012
VZN č.1-2012 VZN o zrušení zabezpečenia financovania infraštruktúry obce 28.03.2012
VZN č.5-2011 VZN o dani z nehnuteľnosti 07.09.2011
VZN č.2-2011 VZN o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka 13.04.2011
VZN č.1-2011 VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje 13.04.2011
VZN č.4-2010 VZN o záväznej časti Územného plánu obce Marianka - zmeny a doplnky 18.11.2010
VZN č.1-2010 VZN č. 1/2010 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Marianka 21.09.2010
VZN č.12-2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka 15.12.2008
VZN č.11-2008 VZN o ochrane životného prostredia na území obce Marianka 15.12.2008
VZN č.9-2008 VZN o statickej doprave (parkovaní) 15.12.2008
VZN č.8-2008 VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady 15.12.2008
VZN č.1-2008 VZN o opatrovateľskej službe 04.02.2008
VZN č.2-2007 VZN o znečisťovaní ovzdušia malými zdrojmi 07.09.2007
VZN č.3-2006 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2006 25.10.2006
VZN č.3-2005 VZN o kronike 30.12.2005
VZN č.2-2005 VZN o povodňovom pláne záchranných prác 24.08.2005
VZN č.9-2004 VZN o zásadách činnosti hlavného kontrolóra 23.09.2004
VZN č.7-2004 VZN o Školskom obvode ZŠ 17.08.2004
VZN č.6-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 3/2004 17.08.2004
VZN č.5-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 2/2004 17.08.2004
VZN č.4-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2004 14.04.2004
VZN č.3-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2003 14.04.2004
VZN č.8-2003 VZN o popstupe pri obstarávaní tovarov a služieb 03.06.2003
VZN č.6-2002 VZN o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚP 29.10.2002

Posledná úprava 28.02.2024