Stavebný úrad

Späť

Grafický prehľad vydaných rozhodnutí stavebného úradu s farebným odlíšením

  1. Územné rozhodnutie       - žltá
  2. Stavebné povolenie          - zelená
  3. Kolaudačné rozhodnutie - modrá

Zverejnené informácie sú v súlade so zákonom o GDPR, zverejňuje údaje v povolenom rozsahu

Chcete si overiť dostupnosť inžinierských sietí? Pozrite sem.

 

 

 


Stavebný úrad - úradné hodiny:

Telefonáty vybavuje počas úradných hodín pre verejnosť (uvedené nižšie). V ostatnom čase stavebný úrad pracuje na spracovaní spisov.
Spracovanie jednotlivých úkonov je časovoo náročné, pokiaľ nie je dostatok času na ich vybavenie dôjde zákonite k porušeniu zákonných lehôt 
na odpoveď. Za pochopenie ďakujeme. 

pondelok:      13:00 - 17:00
utorok: nestránkový deň
streda:           08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
štvrtok:           nestránkový deň
piatok:            nestránkový deň

OZNAM - stavebný úrad:

Vážení občania,

z dôvodu absencie odborne spôsobilého zamestnanca na zabezpečenie činnosti stavebného úradu od 1.7.2021 NEBUDE stavebný úrad pre verejnosť až do odvolania poskytovať služby vo veciach týkajúcich sa:
-              stavebných konaní, 
-              územných konaní, 
-              kolaudačných konaní,
-              rozhodnutí o odstránení stavieb,
-              zmeny lehoty dokončenia stavby,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Stavebný úrad BUDE NAĎALEJ pre verejnosť poskytovať služby iba vo veciach týkajúcich sa:
-              ohlásenia drobných stavieb,
-              rozkopávkových povolení,
-              územno-plánovacích informácií (UPI),
-              súhlasu k malých zdrojom znečisťovania ovzdušia,
-              stanovísk k vyňatiu PPF,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Obecný úrad požiadal Okresný úrad Bratislava o usmernenie v danej veci. O ďalšom postupe obecného úradu Vás budeme informovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

  • žiadosť o vydanie stavebného povolenia - TU
  • ohláška drobnej stavby - TU

 

  • sadzobník poplatkov (platný od 1.1.2021) - TU
Diana Jánošíková  - UPI, ohlášky drobnej stavby, rozkopávky, stanovisko PPF
+421 902 905 761
diana.janosikova@marianka.sk

Žiadosti

Prosíme Vás o poskytnutie žiadostí a projektov aj v elektronickej forme a súhlas so zverejnením pohľadov, prípadne 3D vizualizácií najmä pri územnom a stavebnom konaní.

 

Úhrady poplatkov na stavebný úrad v prípade, že je OcÚ zatvorený pre verejnosť je možné:

  • Prevodom na účet obce, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002 (web obce: https://www.marianka.sk/som-obcan/obecny-urad/kontakty/).
  • Osobne do pokladne OcÚ (nie je možné vykonať úhradu kartou!) dodatočne, a to hneď po otvorení OcÚ pre verejnosť – v tomto prípade je nevyhnutné, aby predkladateľ v žiadosti uviedol: Platbu uskutočním v hotovosti do pokladne po otvorení OcÚ pre verejnosť.

Podávanie žiadosti na stavebný úrad v prípade, že je OcÚ zatvorený pre verejnosť je možné:

  •  zaslať elektronicky (emailom) na adresu: diana.janosikova@marianka.sk a originál doručiť po otvorení OcÚ pre verejnosť, alebo vhodiť do schránky OcÚ.

Posledná úprava 04.01.2022