Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2021

Späť

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2021

 

Platné tlačivá na podanie daňového priznanie k dani z nehnuteľností nájdene na stránke:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

 

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daň z nehnuteľností upravuje § 4 až 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal:

• vlastníkom,

• správcom,

• nájomcom, alebo

• užívateľom,

nehnuteľností, ktorá je predmetom dane.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021 ?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 zákona je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

• priznanie k dani z nehnuteľností a

• čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

• pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

• v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,

• v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru

• pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznania k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie  priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Podanie daňového priznania daňovník môže uskutočniť:

- poštou

- prostredníctvom poštovej schránky umiestnenej pri vchode do úradu

 

 

Posledná úprava 14.01.2021