Neschválenie zmlúv s cirkvou

Späť

Po dlhých mesiacoch rokovaní s predstaveným Kongregácie Bratov Tešiteľov z Gethsemán
a Farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Marianke, sme sa dopracovali k zmluvám, ktoré obe strany chápu ako začiatok širšej spolupráce.

Páter Michal zmluvu za Bratov tešiteľov už podpísal.

 

Včera som na Obecné zastupiteľstvo predložil dve zmluvy na schválenie.

Išlo by o strategické zmluvy veľkého významu pre obec Marianka, ako aj pre Cirkev.

K návrhu zmlúv sme od poslancov ani občanov pred OZ nedostali písomné pripomienky.

Napriek tomu za hlasovali iba 4 z 9 poslancov, takže zmluvy neboli schválené.
 

Dôvodová správa

Zmluvou s dvoma subjektami cirkvi RKC a Kongregáciou bratov tešiteľov s obcou sa v Marianke vytvorí rámec obojstranne prospešnej spolupráce v rôznych dôležitých bodoch. Obec sa zaviaže že sa bude snažiť získať dotácie na rekonštrukciu údolia, ktoré je významným verejnoprospešným miestom v Marianke. Preto Cirkev obci dá do prenájmu bezodplatne nehnuteľnosti v údolí. Na základe toho si obec vytvorí právny vzťah a bude oprávneným žiadateľom na rôzne druhy výziev. Obec sa zaväzuje uhradiť finančnú spoluúčasť projektu vo výške 50 tis Eur, ktoré zloží na spoločný účet alebo notárovi.

Recipročne RKC buď prevedie bezodplatne pozemok cirkvi pod Južnou cestou do vlastníctva obce alebo vydá súhlas s dodatočným stavebným povolením a kolaudáciou.

Výhodou spolupráce pri Južnej ceste je, že pokiaľ pri priamej kúpe pozemku obcou by zaplatené financie by odišli na centrálny účet cirkvi a neboli by vysoko pravdepodobne využité v Marianke. Zároveň cena pozemku by bola zhruba 4 násobne vyššia. Na druhej strane cirkev v prípade úspešného projektu zníži svoju finančnú spoluúčasť, ktorá je pre cirkvi vyššia (10%) ako pre samosprávy (5%).

Zmluvy majú rad ďalších prínosov pre obec ako zabezpečenie pozemkov pre zberný dvor, kompostovisko, školu, škôlku, väčšiu reguláciu dopravy a pod.


Ciele zmluvy s RKC:

 1. Zrekonštruovanie verejných priestorov údolia s pomocou nenávratného finančného príspevku.

 2. Skolaudovanie Južnej cesty, vybudovanej na pozemkoch RKC.

 3. Regulovanie dopravy v údolí a predchádzanie kolízií peších, áut a cyklistov.

 4. Predaj alebo prenájom pozemku RKC obci na kompostovisko a zberný dvor.

 5. Prevedenie pozemkov pod verejnými komunikáciami (cestami) do vlastníctva obce.

 6. Spolupráce pri odbornom posudzovaní zámeru vybudovania tunela D4 s dôrazom na možné ohrozenie

  prameňov svätej studne.


Ciele zmluvy s Bratmi tešiteľmi:

 1. Zrekonštruovanie chodníka medzi Exercičnou záhradou a potokom.

 2. Rozšírenia resp. vybudovanie novej školy a materskej škôlky a telocvične na pozemkoch Bratov

  Tešiteľov, ktoré by boli prepojené so súčasnou budovou školy a materskej škôlky.

 3. Spolupráce pri návrhu zúženia pamiatkovej zóny – vyňatie územia po plot exercičnej záhrady.


Na pozemkoch Bratov tešiteľov sa nachádza celý škola aj ihrisko.

 

Posledná úprava 07.07.2020