Ochrana ovzdušia - upozornenie

Späť

Vážení občania,

NRSR sa uzniesla na novom zákone o OCHRANE OVZDUŠIA č. 146/2023 Z.z. Sprísnili sa pravidlá kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé a kvapalné palivo.

Problematika vykurovania domácností aj vzhľadom na rastúce ceny energií a ich sociálne dopady predstavuje jednu z najväčších výziev pri riešení kvality ovzdušia na Slovensku. Kvalita ovzdušia sa na Slovensku aj v dôsledku sprísňujúcej sa regulácie priemyslu pomaly zlepšuje, avšak problémom naďalej zostáva znečistenie ovzdušia spôsobené emisiami z vykurovania domácností.

V zimnom období vznikajú často problémy s kvalitou ovzdušia najmä vo vidieckych oblastiach, dokonca aj v oblastiach, ktoré sa inak vyznačujú mimoriadne dobrou kvalitou ovzdušia. Členitá orografia krajiny a časté teplotné inverzie v údoliach v zimnom období bránia rozptylu emisií z nízkych komínov rodinných domov.

Naša obec je toho typickým príkladom.

Emisie z vykurovania sa kumulujú a zapríčiňujú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, čo vedie až k lokálnym smogovým situáciám viditeľným aj voľným okom. Dôsledkom používania nevhodných palív, starých kotlov a nesprávnych praktík pri vykurovaní sú z dlhodobého hľadiska postihnutí samotní obyvatelia obce, najmä z pohľadu zdravia.

Toto upozornenie môžete vnímať ako praktické rady, aby sme sa vyhli zasielaniu upozornení na základe prijatých podnetov od občanov ( paragraf 51 zákona ).

V kotloch s tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina s vlhkosťou neprevyšujúcou 25%.

Avšak v praxi, v snahe šetriť náklady na palivo, sa v domácnostiach spaľuje aj nedostatočne presušené palivové drevo, nekvalitné uhlie alebo odpad, čo je príčinou nadmerného znečistenia ovzdušia a zápachu. Za vhodné palivové drevo na vykurovanie sa považuje drevo s vlhkosťou nižšou ako 25 %, ktoré je potrebné sušiť prirodzeným spôsobom približne 2 roky.

Z hľadiska dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia sa v súčasnosti uprednostňuje vykurovanie bezemisnými zdrojmi tepla (napr. tepelné čerpadlá).

 

Vo všeobecnosti platí, že sa nejedná o žiaden zákaz vykurovať tuhým palivom, ale je dôležité vedieť správne kúriť a spaľovať najmä čisté, presušené prírodné drevo.

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková

Posledná úprava 17.01.2024