Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odsek 4 písm. a) zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 20. februára 2023 (pondelok) o 16,00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

 

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Návrh na schválenie programu zasadnutia
 4. Informácia o činnosti obecného úradu
 5. Interpelácie
 6. Plnenia uznesení  
 7. Štatút komisií
 8. Návrh na menovanie členov komisií
 9. Návrh VZN č. ...../2023 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Marianka

Vyhovenie protestu prokurátora

 1. Návrh VZN č. ....../2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
 2. Návrh Smernice
 3. Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine ZŠ
 4. Prerokovanie žiadosti p. Jeckela – preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 5. Stanovisko kontrolóra obce Marianka návrhu viacročného rozpočtu na r.2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu na roky 2023-2024-2025

 1. Kontrola dotácií za rok 2022- HK
 2. Návrh na schválenie dotácií OZ na rok 2023
 3. Prerokovanie petície Tálky
 4. Zámer odpredaja majetku obce – parcela č. 375/1, p. Vitek/Kaňa
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

 

                                                                                                    Zuzana Iváková

                                                                                                          starostka

Posledná úprava 15.02.2023