Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odsek 4 písm. a) zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 22. novembra 2022 (utorok) o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

 

 

s navrhovaným programom:

 1. Úvodná časť:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  5. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  6. Vystúpenie starostu obce.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho ObZ.
 3. Poverenie poslanca ObZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 5. Určenie platu starostky obce.
 6. Určenie sobášiaceho na roky 2022-2026, sobášneho dňa a miesta konania sobáša.
 7. Rôzne, diskusia.
 8. Záver.

 

 

                                                                                            Ing. Eugen Jeckel, v. r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 11.11.2022