Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Späť

Riaditeľka Materskej školy v Marianke oznamuje,

 

že podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 03.05.2021 do 07.05.2021.

Zákonný zástupca/rodič žiadosť spolu s potvrdením od pediatra o zdravotnom stave, očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu doručí poštou do MŠ alebo vhodí do poštovej schránky na Obecnom úrade, obálku je potrebné označiť „ZÁPIS MŠ“.

 

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31. augusta 2021 -  5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Kritériá prijatia:

  1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to zo spádovej oblasti materskej školy (trvalý pobyt).
  2. Prijatie dieťaťa v prípade väčšieho záujmu – postupnosť podľa dátumu narodenia dieťaťa.

 

Rozhodnutie bude vydané do 15. júna 2021.

 

Edita Marošová

riaditeľka MŠ

 

Posledná úprava 27.04.2021