Stretnutie starostov aj o 2. stupni ZŠ

Späť

V piatok 27.8.2021 sa uskutočnilo stretnutie zástupcu starostu Marianky a starostu Záhorskej Bystrice. Predmetom stretnutia boli témy týkajúce sa oblasti životného prostredia a dodržiavania zákonov pri výstavbe. V oblasti ochrany životného prostredia išlo hlavne o prevenciu vzniku čiernych skládok a v prípade ich vzniku možnosť identifikácie páchateľov. Túto tému sa dohodli ďalej rozvíjať a pripraviť konkrétne kroky spolupráce. Pri veciach stavebných konštatovali úspech pri postupe odstránenia čierneho premostenia na Tálkoch do záhradkárskej osady a informovali sa o stave budovania cyklotrasy.

Najdôležitejšou témou stretnutia bolo rokovanie ohľadom zabezpečenia druhého stupňa ZŠ pre žiakov z Marianky. Aj vzhľadom na už teraz nedostatočné kapacity v Záhorskej Bystrici, okrem práve prebiehajúcej nadstavby nových tried na ZŠ Hargašova, pokračujú prípravy na získanie a následne rekonštrukciu budov bývalého Elektrovodu. Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa počíta s tým, že priestory v tejto budove budú určené aj pre zabezpečenie druhého stupňa pre žiakov z Marianky a iných okolitých obcí či mestských častí. Konkrétna forma bude samozrejme predmetom následných dohôd (zriadenie školského obvodu, prenájom priestorov pre ZŠ v Marianke alebo iné právne schodné spoločné riešenie). Táto možnosť vyzerá z pohľadu časového aj ekonomického ako najlepšia pre zabezpečenie 2. stupňa pre žiakov z Marianky.

Na záver sa starostovia zhodli, že hneď ako to situácia dovolí, sa opätovne obnoví pekná tradícia podujatia „Súsedé – súsedom“.

 

Posledná úprava 03.09.2021