Stručné informácie z 3. rokovania OZ

Späť

V pondelok 20.2.2023 sa konalo 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z najdôležitejších bodov rokovania bolo prijatie rozpočtu. Týmto sa chcem poďakovať všetkým prítomným za ich účasť a hlasovanie.

Zostali nám ešte 2 neúplné komisie s predsedami, ale bez členov.

( Finančná komisia a Komisia pre kultúru, šport a školstvo ).

Prijali sme Dodatok ku Zriaďovacej listine Základnej školy, ktorým sme rozšírili kapacitu o piaty ročník v ZŠ Marianka. Pre školský rok 2023/2024 potrebujeme získať obvod pre žiakov 6.-9. ročníka. Ak sa nám nepodarí dohodnúť s okolitými školami, oslovíme školský úrad a požiadame ich o pridelenie obvodu.

Prijalo sa nové Všeobecne záväzné nariadenie ku používaniu pyrotechniky a zároveň sa vyhovelo protestu prokurátora, čím sme sa vyhli ďalšej súdnej žalobe.

Zastupiteľstvo sa tiež dohodlo na prerozdelení dotácií pre Občianske združenia na ich fungovanie a prezentáciu obce, za čo patrí moje poďakovanie obom stranám.

S účinnosťou od 1.4.2023 bolo prijaté nové VZN ku výškam mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu školy a zariadení.

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole zostáva mesačná platba na úrovni predošlých rokov 30,-€/mesiac, rovnako ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí v sume 15,-€/mesiac.

Nemenila sa ani výška režijných nákladov, mesačný poplatok je 7,5€/žiak Materskej školy a 5,-€/žiak Základnej školy.

Vzhľadom na enormný nárast cien potravín bolo potrebné zmeniť finančné pásmo na nákup potravín. V školskej jedálni sa jedlá pripravujú výlučne z čerstvých surovín. Vedúca jedálne navrhla prípravu bufetových šalátov - mix zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu, nákup kvalitnejšieho mäsa ( napr. teľacieho ) a množstvo iných zdravých lahôdok pre deti. Deti sú naša budúcnosť a zdravá, pestrá a vyvážená strava ich pevný základ.

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková

Posledná úprava 28.02.2023