Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Späť

OBEC MARIANKA, Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka

 

v  zmysle § 3 a § 4  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy  v Marianke (bez právnej subjektivity)

s predpokladaným nástupom do funkcie od 01. septembra 2022

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019
  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné  a riadiace schopnosti,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
  v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ“ do 6. júna 2022 do 15:00 hod. na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka.

 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Neúplné prihlášky nebudú vyhlasovateľom akceptované. 

 

V Marianke, 10.5.2022

Posledná úprava 10.05.2022