Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Späť

Zápis do MŠ na školský rok 2022/2023

 

Riaditeľka Materskej školy, Nám. 4. apríla 62, 900 33 Marianka v zmysle platnej školskej legislatívy a po dohode so zriaďovateľom

OZNAMUJE, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SA USKUTOČNÍ OD 02. MÁJA DO 06. MÁJA 2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť: formou e-mailu na adresu riaditel.ms@marianka.sk, poštou na adresu MŠ alebo na adresu zriaďovateľa Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, obálku označiť „Zápis MŠ“.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie  sa prijímajú deti od troch rokov veku.

Prijatie dieťaťa v prípade väčšieho záujmu – postupnosť podľa dátumu narodenia dieťaťa.

 

Dôležité!!!

Podľa §144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadostiach vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude vydané do 30. júna 2022.

 

Edita Marošová, riaditeľka MŠ

Posledná úprava 07.04.2022