Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025 - oznam

Späť

Riaditeľka materskej školy, Nám. 4. apríla 62, 900 33 Marianka v zmysle platnej školskej legislatívy a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

SA USKUTOČNÍ OD 1. MÁJA 2024 DO 17. MÁJA 2024

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť:

-          osobne do materskej školy

-          formou e-mailu na adresu riaditel.ms@marianka.sk, 

-          poštou na adresu MŠ Nám. 4 apríla 62, 900 33 Marianka alebo 

-          na adresu zriaďovateľa Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, obálku označiť „Zápis MŠ“.

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 

          ØPrednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (budú mať 5 rokov).  

          Ø Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie (budú mať 4 roky).

     Ø  Na predprimárne vzdelávanie  sa prijímajú deti od troch rokov veku.

          ØPrijatie dieťaťa v prípade väčšieho záujmu – postupnosť podľa dátumu narodenia dieťaťa.

 

Dôležité!!!

 

Podľa §144a školského zákona účinného od 1.januára 2022 sa na žiadostiach vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude vydané do 30. júna 2024.

 

Tlačivo - žiadosť pre prijatie.pdf

 

 

Mgr. Miriama Žáčková

riaditeľka MŠ

Posledná úprava 10.04.2024