Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka 

Späť

Schválené  znenie dodatku na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Marianke:

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka.

 

 

Posledná úprava 29.12.2020