Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

Schválené  znenie dodatku na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Marianke:

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 29.12.2020