Návrh  Plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Marianka  na II. polrok 2022 

Späť

Návrh  Plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Marianka  na II. polrok 2022    
                    
Na základe  ustanovenia § 18d ods. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, je návrh plánu kontrolnej činnosti s následným zameraním:

•    Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva (podľa § 18 d ods. (1) zákona č. 369/1990 Z. z.)     
T: Každé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ak nerozhodne inak

•    Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce Marianka  k 31.12.2021  

•    Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie 1. polrok 2022
    
•    Stanovisko k návrhu  rozpočtu na rok 2023-2024-2025  (podľa § 18 d) ods. (1) zákona č. 369/1990 Z. z.)       
             
•    Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolórky na I. polrok 2023

•    Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Marianke


V Marianke: 05.07.2022

                        
    
Ing. Katarína Tomkovičová, v.r.                       

kontrolórka obce Marianka

 

Vyvesené dňa: 13.07.2022

Zvesené dňa:
 

Posledná úprava 13.07.2022