Návrh VZN č. .../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

Návrh VZN č. .../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené: 24.11.2023

Zvesené:

Posledná úprava 24.11.2023