Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Späť

Návrh VZN obce Marianka č. .../2021, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na web obce a na úradnej tabuli obce: 10.2.2021

Posledná úprava 10.02.2021