Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha č.1 - Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu (ohlasovacia povinnosť)
Príloha č.2 - Sadzba poplatku za komunálne odpady
Príloha č.3 - Čestné prehlásenie o kompostovaní
Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 

Posledná úprava 22.11.2021