Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Späť

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

2) Dôvodová správa k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Posledná úprava 24.11.2020