Výrub stromov – parc. č. 827/3 – zastavaná plocha a nádvorie

Späť

Výrub stromov – parc. č. 827/3 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka

Dátum zverejnenia : 14.4.2021

 

Informácia o začatí správneho konania

 

Obec Marianka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp. č. j. 469/171/2021 v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Mgr. Emílie Pavlíkovej, Karpatská   č. 52/101,  900 33 Marianka, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc. č. 827/3– zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka. Dôvodom je  ohrozovanie objektu stavby a inžinierskych sietí.

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t. j. do 21.04.2021 na adresu katarina.szabova@marianka.sk.

Posledná úprava 14.04.2021