Oznámenie - ÚP hlavného mesta Bratislavy r. 2007 Zmeny a doplnky 10

Späť

Oznámenie  - Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 10

 

Zverejnené: 1.8.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 01.08.2023