Podanie odvolania VMMB - Prekládka NN na Bystrickej

Späť

Spoločnosť VMMB, v zastúpení p. Kušpálom, podala odvolanie voči stavebnému rozhodnutiu na stavbu „Revitalizácia Bystrickej ulice", ktorej predmetom je najmä predkládka vzdušného NN vedenia do zeme, na náklady ZSDIS.

Stavebníkom je Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO 36 361 518.

Odvolanie:
 
Dokument 1
Dokument 2 

K odvolaniu sa môžu účastníci vyjadriť do 7 dní.

Stavebné povolenie sme opätovne vydali potom ako minulý rok podala odvolanie VMMB, v zastúpení p. Kušpálom, na základe ktorého Okresný stavebný úrad vrátil uvedené stavebné povolenie na opätovné prerokovanie.

VMMB zároveň podala podnet na Ministerstvo životného prostredia so žiadosťou o vypracovanie EIA. Do uvedeného konania sa zapojil aj p. Slávik. Neopodstatnenosť požiadavky na spracovanie EIA sa nám podarilo obhájiť po zhruba 9 mesiacoch. Bez tohto rozhodnutia nebolo možné pokračovať v konaní o vydaní stavebného povolenia na prekládku NN zo strany ZSDIS. ZSDIS je pripravené zahájiť stavbu, avšak bez právoplatného stavebného povolenia práce zahájiť nemôže.

 

 

 

Posledná úprava 10.08.2020