Pozvánka na 11. zasadnutie OZ v Marianke

Späť

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční 29.7.2020 o 17:00 hod. v 

spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke


s navrhovaným programom

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Interpelácie poslancov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Použitie rezervného fondu
 7. II. Zmena programového rozpočtu
 8. Schválenie nájomnej zmluvy na lekáreň - osobitný zreteľ
 9. Rôzne, diskusia
 10. Záver

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

Program 11. zasadnutia OZ v Marianke vo formáte pdf - TU.

Materiály k jednotlivých bodom programu:

K bodu 5 programu OZ: Kontrola plnenia uznesení

 • kontrola plnenia uznesení - TU

K bodu 6 a 7 programu OZ - použitie rezervného fondu, II. zmena rozpočtu

 • dôvodová správa - TU

K bodu 8 programu OZ -  Schválenie nájomnej zmluvy na lekáreň:

 • zverejnený zámer obce Marianka - TU
 • zámer obce Marianka - dôvodová správa - TU
 • nájomná zmluva - TU

Posledná úprava 23.07.2020