Pozvánka na 13. zasadanie OZ v Marianke-videokonferencia

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 v spojení s § 30f ods. 2 zákona SNR 369 /1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční
v náhradnom termíne dňa 22. decembra 2020 o 15:00 hod. 

  formou videokonferencie    

s navrhovaným programom

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2021
 8. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľujú názvy ulíc v obci Marianka
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
 10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka 
 11. Návrh VZN obce Marianka č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 12. Prerokovanie k protestu Prokurátora – VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 14. Stanovisko kontrolóra obce Marianka  k návrhu programovému viacročného rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 15. Návrh programového rozpočtu na roky 2021-2022-2023
 16. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Marianka
 17. Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľností (predmet účelu: Marianka-splašková kanalizácia-Borinská ul.)
 18. Návrh Zmluvy o zrušení vecného bremena medzi Obcou Marianka a p. Sabovou
 19. Návrh žiadosti o odsúhlasenie vzatia úveru - Polyfunkčný dom, Štúrova 9
 20. Rôzne, diskusia
 21. Záver

Poznámka:

Verejnosť bude mať možnosť vidieť záznam z rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle zákona do 48 hodín. 

Otázky do diskusie je možné posielať na webovej adrese sli.do # 83348

S pozdravom                                                            

                                                                                                Ing. Dušan Statelov v. r.

Posledná úprava 17.12.2020