Pozvánka na 15. zasadanie OZ v Marianke

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční
dňa 16. februára 2021 o 16:00 hod.

formou videokonferencie

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
 6. Interpelácie poslancov
 7. Potvrdenie Uznesenia č. 2020/7 - 16 zo dňa 28.12.2020
 8. I. zmena programového rozpočtu obce Marianka v roku 2021 (Poznámka: prerokovanie bodu tak, aby nebol v rozpore s bodom č. 7)
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu
  na roky 2021-2022-2023 (Poznámka: prerokovanie bodu tak, aby nebol v rozpore s bodom programu č. 7)
 10. Návrh Programového rozpočtu obce Marianka vrátane programov
  a podprogramov na rok 2021 (Poznámka: prerokovanie bodu tak, aby nebol v rozpore s bodom programu č. 7)
 11. Majetok obce
 12. Predĺženie splatnosti pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka
 13. Návrh VZN č. .../2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka 
 14. Návrh VZN obce Marianka č. .../2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
  a drobnými stavebnými odpadmi
 15. Rôzne, diskusia
 16. Záver

 

S pozdravom 

 

 v zastúpení Eugen Jeckel

Ing. Dušan Statelov, starosta

 

Poznámka:

Najneskôr v deň konania OZ bude pre verejnosť oznámená webová adresa sli.do, na ktorú budú môcť občania zasielať otázky a taktiež bude zverejnený link na živý prenos cez youtube.

 

Posledná úprava 11.02.2021