Pozvánka na 16. zasadanie ObZ v Marianke

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční
dňa 23. marca 2021 o 17:00 hod.  

formou videokonferencie

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3.  Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5.  Informácia zástupcu starostu o činnosti obecného úradu
 6.  Interpelácie poslancov
 7.  Vzdanie sa mandátu starostu obce Ing. Dušana Statelova
 8.  Poverenie zástupcu starostu obce Ing. Eugena Jeckela písomne požiadať NR SR o vypísanie termínu konania volieb na funkciu starostu obce Marianka
 9.  Schválenie platu zástupcu starostu
 10.  Návrh VZN .../2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka  a prerokovanie protestu prokurátora proti VZN 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka
 11.  Návrh VZN č. .../2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka 
 12.  Rôzne, diskusia
 13.  Záver                                                           

 

S pozdravom                         

Ing. Eugen Jeckel, v.r.

   zástupca starostu

 

Poznámka: Najneskôr v deň konania OZ bude pre verejnosť oznámená webová adresa sli.do, na ktorú budú môcť občania zasielať otázky a taktiež bude zverejnený link na živý prenos cez youtube.

Posledná úprava 18.03.2021