Pozvánka na 17. zasadanie OZ

Späť

 

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční
dňa 09. júna 2021 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ul. č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa.
 3.    Schválenie programu OZ.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5.    Informácia zástupcu starostu o činnosti obecného úradu.
 6.    Interpelácie poslancov.
 7. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly účelovosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých obcou za rok 2020.
 8.    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 9.    Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020.
 10.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
 11.  Použitie rezervného fondu.
 12.  Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2021.
 13.  II. zmena programového rozpočtu.
 14.  Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z.
 15. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov na vybudovanie retardéra na Ceste na Ovsisku.
 16.  Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov obce použitých na vyrovnanie vzťahov so spoločnosťou STAVEKO.
 17.  Sadzobník poplatkov k prevádzke multifunkčného ihriska.
 18.  Zmluva o nájme nehnuteľností (predmet účelu: Marianka-splašková kanalizácia-Borinská ul.).
 19.  Rôzne, diskusia.
 20.  Záver.

S pozdravom                                                            

                                                                                                             Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                             zástupca starostu

Posledná úprava 03.06.2021