Pozvánka na 18. zasadnutie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

 

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční

dňa 23. júla 2021 o 17:00 hod.

v sobášnej sieni obecného úradu.

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
  3. Schválenie programu OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
  6. Interpelácie poslancov
  7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
  8. Dodržiavanie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  9. Rôzne, diskusia
  10.  Záver

 

S pozdravom           

 

                                                                                                             Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                               zástupca starostu

Posledná úprava 19.07.2021