Pozvánka na 19. zasadnutie ObZ

Späť

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční

dňa 5. augusta 2021 o 15:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ul. č. 9 v Marianke.

 

 

 

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
  3. Schválenie programu ObZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
  6. Interpelácie poslancov
  7. Dodržiavanie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  8. Rôzne, diskusia
  9. Záver

 

 

S pozdravom           

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Eugen Jeckel, v. r.

                                                                                                          zástupca starostu

 

 

Posledná úprava 30.07.2021