Pozvánka na 20. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

20. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční 
dňa 10. novembra 2021 o 18:00 hod. 
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke


s navrhovaným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
3.    Oznámenie výsledkov voľby starostu, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancovi-náhradníkovi obecného zastupiteľstva.
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5.    Zloženie sľubu poslanca–náhradníka p. Romana Neumahra
6.    Vystúpenie starostu obce
7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia ObZ
8.    Určenie platu starostu obce 
9.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na II. polrok 2021 
10.    Použitie rezervného fondu
11.    III. zmena rozpočtu
12.    Návrh a schválenie člena dozornej rady Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s. r. o.
13.    Záver

S pozdravom                    

                                        Ing. Eugen Jeckel v.r.
                                       zástupca starostu
 

Posledná úprava 04.11.2021