Pozvánka na 21. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

 

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 22. novembra 2021 o 17:30 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na II. polrok 2021
 8. Zmluvy o prevode účelových komunikácií na ul. Sedmokrásková, ul. Púpavová, ul. Nad Bednárovým
 9. Prerokovanie protestu prokurátora a Návrh VZN č. .../2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK
 10.  Zmluva o zriadení vecného bremena –ZSDIS – IBV Vinohrady
 11. Použitie rezervného fondu
 12. III. zmena rozpočtu
 13. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020
 14. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 15. Návrh a schválenie člena dozornej rady Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s. r. o.
 16.  Rôzne, diskusia
 17.  Záver

 

S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Eugen Jeckel v.r

 starosta

Posledná úprava 15.11.2021