Pozvánka na 22. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

20. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční 
dňa 10. novembra 2021 o 18:00 hod. 
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianka

s navrhovaným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu ObZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
6. Interpelácie poslancov
7. Návrh VZN č. .../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prerokovanie protestu prokurátora
8. Stanovisko kontrolóra obce Marianka k návrhu programovému viacročného rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
9. Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2023-2024
10. Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2021
11. Zmluvy o prevode účelových komunikácií na ul. Sedmokrásková, ul. Púpavová
12. Zmluva o zriadení vecného bremena –ZSDIS – IBV Vinohrady
13. Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly „Prvá Mariatálská prevádzková, s.r.o.“
14. Predĺženie splatnosti pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka
15. Rôzne, diskusia
16. Záver


S pozdravom
 

                                                                                                            Ing. Eugen Jeckel v.r.
                                                                                                                        starosta

 

Posledná úprava 06.12.2021